Avukatlık hizmetlerinde KDV uygulamaları

Avukatlık hizmetlerinde KDV oranları %8 ve %18 olarak iki farklı oran kullanılmaktadır.

Bununla birlikte 16.02.2021 tarihinde tevkifat uygulaması kapsamına Avukatlık hizmetleri de alındı.

Avukatlık hizmetlerinde KDV uygulamaları ile ilgili durum aşağıda özetlenmiştir.

%8 KDV :

Aile mahkemeleri, tüketici mahkemeleri ve çocuk mahkemelerinin görev alanına giren davalar ve işler, vesayet davaları ve işleri; bu davalara bağlı kanun yolları; iş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabuluculuk ile bunlara bağlı ilamlı icra takipleri kapsamında verilen avukatlık hizmetlerinde % 8 KDV oranı uygulanır.

İlave olarak 26.11.2021 tarihli yayınlanan yeni bir karar ile; 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’n da yer alan adli yardım ve adli müzaharet hükümleri kapsamında verilen avukatlık hizmetleri” için uygulanacak KDV oranı %8’e indirildi. Kararın yürürlük tarihi, 1 Aralık 2021’dir.

%18 KDV:

Yukarıdaki hizmetlerin dışında kalan tüm durumlarda %18 KDV uygulanır.

Tevkifat uygulaması ise şu şekilde olacaktır.

Aşağıdaki kurumlara verilen “Danışmanlık hizmetleri ” için Tevkifat 9/10 oranında uygulanacaktır.

Belediyelerin teşkil ettikleri birlikler
Büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idareleri
İl Özel İdareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler
Kamu iktisadi teşebbüsleri (KİK, İDT)
Köylere hizmet götürme birlikleri
Mobil elektronik haberleşme işletmecileri
Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar
Payları Borsa İstanbul (BİST) A.Ş.’nde işlem gören şirketler
Sendikalar ve üst kuruluşları
Türkiye Varlık Fonu ve alt fonlara devredilen kuruluşlar
Vakıf üniversiteleri
Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler
Yatırım ajansları
Bankalar
Döner sermayeli kuruluşlar
Kalkınma ajansları
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları
Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları
Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar
Sigorta ve reasürans şirketleri

“Diğer avukatlık ve arabuluculuk hizmetleri” için ise aşağıdaki kurumlara 5/10 oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır. Aşağıdaki kurumların dışında kalanlara “Diğer avukatlık ve arabuluculuk hizmetleri” tevkifat uygulanmayacaktır.

Bankalar
Döner sermayeli kuruluşlar
Kalkınma ajansları
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları
Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları
Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar
Sigorta ve reasürans şirketleri

Bu durum 29.11.2021 tarihi itibariyledir.